Geri
İleri    
Haber Tarihi: 24.09.2023 12:24 - Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 12:24

Mevlid Kandilinde Yasin suresi okunur mu? Yasin Suresi oku

Yasin Suresi, Mevlid Kandili'nde okunması gerekir mi? Yasin Suresi hangi günlerde okunur? sorularının yanıtı için buraya... Mevlid Kandili'nde hangi sureler okunmalıdır? İşte tüm detaylar...

Mevlid Kandilinde Yasin suresi okunur mu? Yasin Suresi oku
Müslüman alemi için Yasin özel surelerden biridir. Mevlid Kandil akşamlarında de okunan bu sure, insanlara maneviyat olarak huzur vermektedir. Yasin Suresi'ni haberimizden bulabilirsiniz. 2020 yılında üçüncü kandil olan Mevlid Kandili, 28 Ekim Çarşamba gününe denk geldi.
Yasin Suresi'nin okumak isteyenler, haber sizler için hazırlandı. Yasin Suresi'nin okumak isteyenler, haber sizler için hazırlandı. İşte bu surenin anlamı ve tüm detaylarıyla sizlerleyiz.
YASİN SURESİNİN OKUNUŞU1. Yasın 
2. Vel kur'anil hakiym 
3. İnneke le minel murseliyn 
4. Ala sıratım müstekıym 
5. Tenziylel aziyzir rahıym 
6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 
7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 
8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 
9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun 
10. Ve sevaün aleyhim e enzertehüm em lem tünzirhüm la yü'minun 
11. İnnema tünziru menittebeaz zikra ve haşiyer rahmane bil ğayb fe beşşirhü bi mağfirativ ve ecrin kerım 
12. İnna nahnü nuhyil mevta ve nektübü ma kaddemu ve asarahüm ve külle şey'in ahsaynahü fı imamim mübiyn 
13. Vadrib lehüm meselen ashabel karyeh iz caehel murselun 
14. İz erselna ileyhimüsneyni fe kezzebuhüma fe azzezna bi salisin fe kalu inna ileyküm murselun 
15. Kalu ma entüm illa beşerum mislüna ve ma enzeler rahmanü min şey'in in entüm illa tekzibun 
16. Kalu rabbüna ya'lemü inna ileyküm le murselun 
17. Ve ma aleyna illel belağul mübın 
18. Kalu inna tetayyarna biküm leil lem tentehu le nercümenneküm ve le yemessenneküm minna azabün eliym 
19. Kalu tairuküm meaküm ein zükkirtüm bel entüm kavmüm müsrifun 
20. Ve cae min aksal medıneti racülüy yes'a kale ya kavmittebiul murseliyn 
21. İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun 
22. Ve ma liye la a'büdüllezı fetaranı ve ileyhi türceun 
23. E ettehızü min dunihı aliheten iy yüridnir rahmanü bi durril la tuğni annı şefaatühüm şey'ev ve la yünkızun 
24. İnnı izel le fı dalalim mübın 
25. İnnı amentü bi rabbiküm fesmeun 
26. Kıyledhulil cenneh kale ya leyte kavmı ya'lemun 
27. Bima ğafera lı rabbı ve cealenı minel mükramiyn 
28. Ve ma enzelna ala kavmihı mim ba'dihı min cündim mines semai ve ma künna münziliyn 
29. İn kanet illa sayhatev vahıdeten fe iza hüm hamidun 
30. Ya hasraten alel ıbad ma yetiyhim mir rasulin illa kanu bihı yestehziun 
31. Elem yerav kem ehlekna kablehüm minel kuruni ennehüm ileyhim la yarciun 
32. Ve in küllül lemma cemiy'ul ledeyna muhdarun 
33. Ve ayetül lehümül erdul meyteh ahyeynaha ve ahracna minha habben feminhü ye'külun 
34. Ve cealna fiyha cennatim min nahıyliv ve a'nabiv ve feccerna fiyha minel uyun 
35. Li ye'külu min semerihı ve ma amilethü eydiyhim efela yeşkürun 
36. Sübhanellezı halekal ezvace külleha mimma tümbitül erdu ve min enfüsihim ve mimma la ya'lemun 
37. Ve ayetül lehümül leyl neslehu minhün nehara fe iza hüm muslimun 
38. Veş şemsü tecrı li müstekarril leha zalike takdiyrul aziyzil aliym 
39. Vel kamera kaddernahü menazile hatta ade kel urcunil kadiym 
40. Leşşemsü yembeğıy leha en tüdrikel kamera velel leylü sabikun nehar ve küllün fı felekiy yesbehun 
41. Ve ayetül lehüm enna hamelna zürriyyetehüm fil fülkil meşhun 
42. Ve halakna lehüm mim mislihı ma yarkebun 
43. Ve in neşe' nuğrıkküm fela sariyha lehüm velahüm yünkazun 
44. İlla rahmetem minna ve metaan ila hıyn 
45. Ve iza kıyle lehümütteku ma beyne eydıküm ve ma halfeküm lealleküm türhamun 
46. Ve ma te'tiyhim min ayetim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridıyn 
47. Ve iza kıyle lehüm enfiku mimma razekakümüllahü kalelleziyne keferu lilleziyne amenu e nut'ımü mel lev yeşaüllahü at'amehu in entüm illa fı dalalim mübın 
48. Ve yekulune meta hazel va'dü in küntüm sadikıyn 
49. Ma yenzurune illa sayhatev vahıdeten te'huzühüm vehüm yehıssımun 
50. Fela yestetıy'une tevsıyetev ve la ila ehlihim yarciun 
51. Ve nüfiha fis suri fe iza hüm minel ecdasi ila rabbihim yensilun 
52. Kalu ya veylena mem beasena mim merkadina haza ma veader rahmanü ve sadekal murselun 
53. İn kanet illa sayhatev vahıdeten feiza hüm cemiy'ul ledeyna muhdarun 
54. Fel yevme la tuzlemü nefsün şey'ev vela tüczevne illa ma küntüm ta'melun 
55. İnne ashabel cennetil yevme fı şüğulin fakihun 
56. Hüm ve ezvacühüm fı zılalın alel eraiki müttekiun 
57. Lehüm fiyha fakihetüv ve lehüm ma yeddeun 
58. Selamün kavlem mir rabbir rahıym 
59. Vemtazül yevme eyyühel mücrimun 
60. Elem a'hed ileyküm ya benı ademe el la ta'büdüş şeytan innehu leküm adüvvüm mübiyn 
61. Ve enı'büduni haza sıratum müstekıym 
62. Ve lekad edalle minküm cibillen kesiyra efelem tekunu ta'kılun 
63. Hazihı cehennemülletı küntüm tuadun 
64. Islevhel yevme bima küntüm tekfürun 
65. El yevme nahtimü ala efvahihim ve tükellimüna eydıhim ve teşhedü ercülühüm bima kanu yeksibun 
66. Velev neşaü letamesna ala a'yünihim festebekus sırata fe enna yübsırun 
67. Velev neşaü le mesahnahüm ala mekanetihim femestetau mudiyyev ve la yarciun 
68. Ve men nüammirhü nünekkishü fil halk efela ya'kılun 
69. Ve ma alemnahüş şı'ra ve ma yembeğıy leh in hüve illa zikruv ve kur'anüm mübiyn 
70. Li yünzira men kane hayyave ve yehıkkal kavlü alel kafirın 
71. E ve lem yerav enna halakna lehüm mimma amilet eydına en'amen fehüm leha malikun 
72. Ve zellelnaha lehüm fe minha rakubühüm ve minha ye'külun 
73. Ve lehüm fiyha menafiu ve meşarib efela yeşkürun 
74. Vettehazu min dunillahi alihetel leallehüm yünsarun 
75. La yestetıy'une nasrahüm vehüm lehüm cündüm muhdarun 
76. Fela yahzünke kavlühüm inna na'lemü ma yüsirrune ve ma yu'linun 
77. Evelem yeral insanü enna halaknahü min nutfetin fe iza hüve hasıymün mübın 
78. Ve darabe lena meselev ve nesiye halkah kale mey yuhyil ızame ve hiye ramım 
79. Kul yuhyıhellezı enşeeha evvele merrah ve hüve bi külli halkın alım 
80. Ellezı ceale leküm mineş şeceril ahdari naran fe iza entüm minhü tukıdun 
81. Eveleysellezı halekas semavati vel erda bi kadirin ala ey yahlüka mislehüm bela ve hüvel hallakul alım 
82. İnnema emruhu iza erade şey'en ey yekule lehu kün fe yekun 
83. Fe sübhanellezı bi yedihı melekutü külli şey'iv ve ileyhi türceun


YASİN SURESİ'NİN ANLAMl NEDİR? 


Yasin suresi, Mekke'de inmiş olup üç ana konuyu kapsamaktadır. Bunlar, Öldükten sonra dirilme ve haşre iman, belde halkının kıssası ve Alemlerin Rabbi'nin birliğini gösteren kesin delillerdir ve 83 Ayet'tir, Kuran-ı Kerimin en büyük suresi olarak kabul edilir.

Yasin suresi, vahyin doğruluğu ve Hz. Muhammed (s. a. v. )'in peygamberliğinin gerçek olduğuna dair Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ile başlar. Sonra azgınlık ve sapıklıkta devam eden ve peygamberlerin efendisi Muhammed b. Abdullah'ı (s. a. v. ) yalanlayan, dolayısıyla üzerlerine Allah'ın azap ve intikamı hak olan Kureyş kafirlerinden söz eder.

Sonra bu sure vahyi ve peygamberliği yalanlamanın sonucundan sakındırmak maksadıyle, peygamberleri yalanlamış olan Antakya beldesinin halkı ile ilgili kıssayı anlatır. Bunu, Kur'an'ın; ret ve öğüt alınması için kıssaları anlatma hususundaki üslubuyla ifade eder.

Yasin suresi, kavmine nasihat eden, sonunda kavmi tarafından öldürülen ve Yüce Allah tarafından cennete sokulan mü'min davetçi Habibu'n-neccar'ın durumunu anlatır. Onu öldürenleri, Yüce Allah mühlet vermeksizin öldürücü ve yok edici şiddetli bir sesle cezalandırmıştır.

Yasin suresi, bu harika kainatta Allah'ın birliğini ve gücünü gösteren delillerden söz eder. Buna, içinde hayat bulunan kupkuru arz sahnesinden başlayarak sırasıyla, gündüzün kendisinden sıyrılmasıyla kapkaranlık bir hal alan gece sahnesinden, Allah'ın kudretiyle, sapmadan bir yörüngede dönen parlak güneş sahnesinden, yörüngelerinde derece derece şekil alan aydan ve. ilk insanların nesillerini yüklenip taşıyan dolu gemiden bahseder ki bunların hepsi Allah'ın gücünü gösteren apaçık delillerdir.

Yasin suresi, kıyamet ve onun korkunç hallerinden, üfürüldüğünde insanların kabirlerinden kalkacağı diriliş ve haşir üfürüğünden, cennet ve cehennem ehlinden, o korkunç günde mü'minlerle suçluların birbirlerinden ayırt edileceğinden, neticede bahtiyarların Naim cennetlerinde, bedbahtların da cehennemin alt tabakalarında yer alacağından bahseder.
Yasin suresi, "öldükten sonra dirilme ve hesap" denilen ana konuyu ele alıp onun meydana geleceğine dair kesin delilleri anlatarak sona erer.MEVLİD KANDİLİNDE HANGİ DUALAR OKUNMALI?
Hatm-i Enbiya yapmak için, önce 1 Fatiha suresi 3 İhlas-ı şerif okunur.

Sonra: "Eûzu billahis-semi'ıl-alimi mineş-şeytanir-racim. Rabbi eûzu bike min hemezatiş-şeyatıyn. Ve eûzu bike rabbi en yahdurûnr." duası okunur

Şu ayet-i celile okunur ve buna göre hareket edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. Ya eyyühellezine amenusbirû ve sabirû ve rabitû vettekullahe lealleküm tüflihûn. Sadekallahül-azıym.

Daha sonra şu sıraya göre hatme devam edilir:

Bismillahir-rahmanir-rahim. İnnallahe ve melaiketehû yüsallûne alen-nebiy. Ya eyyühellezine amenû sallû aleyhi ve sellimû teslima. Sadekallahül-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel-hasirin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: Rabbi enni messeniyed-durru ve ente erhamür-rahimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez-zalimin.

100 kere: Salevat-ı şerife,

100 kere: Salevat-ı şerife,

500 kere: La havle ve la kuvvete illa billahil-aliyyil-azıym.

100 kere: Salevat-ı şerife, okunur.

MEVLİD KANDİLİ NASIL İBADET EDİLİR?

Kur',n-ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli,
Peygamber efendimize (SAS) sal,t ü sel,mlar getirilmeli
Kaza, nafile namazları kılınmalı
Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli
Müminlerle helalleşilmeli
Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı
Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli
Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı
Yakınlarımızın, sevdiklerimizin Miraç kandili kutlanmalı, mümkünse yüz yüze değilse kandil mesajları ile...
MEVLİD GECESİ OKUNACAK DUALAR


* Allahım, önümüzdeki şu upuzun hayat yolculuğunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarımızın darlığıyla başbaşa bırakma; akıllarımızı inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cism,nîliğin baskılarından, gönüllerimizi de hev, ve heveslerin öldürücü oklarından sıyanet eyle. Kapının kullarını; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularına renk attıran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.

* Şu mübarek gece hürmetine bizleri bağışla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtık ve öyle bir alemde yaşıyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamızda tuzak; uğrayıp geçtiğimiz her yerde nefis, şeytan ve aynı takımdan binlerce ifrit ağını germiş av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocağı ve isi-dumanı gelip sinelerimize oturuyor. İnayetine ihtiyacımız açık, çaresizliğimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaştırabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamış, kırılmış ruh dünyamızı da ancak Sen tamir edebilirsin. İçimizi Sana döküyor, kusurlarımızı Sana açıyor ve bize yeniden insan olma yollarını göstermeni diliyoruz ya Rabbi!

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön yukarı ok